Sveriges och Danmarks muslimska befolkning fördubblad på 14 år

Den strikta danska invandringspolitiken har inte haft någon effekt, Sverige närmar sig 600 000 muslimer

Trots att muslimer i många avseenden upp-visar beteenden som särskiljer dem från såväl de europeiska ländernas ursprungsbefolkningarna som andra invandrargrupper, så finns det inga officiella siffror över hur många de är. Även i Sverige och Danmark är allmänheten hänvisad till gissningar, eftersom myndigheterna vägrar föra statistik över invånarnas religiösa eller kulturella tillhörighet.

Detta har gett upphov till vilda gissningar. I Danmark har man nämnt siffror från drygt 200 000 till uppemot 700 000.

Dispatch kan nu avslöja att det korrekta talet är 574 000 muslimer i Sverige och 256 000 i Danmark. Den statistiska osäkerheten kan uppskattas vara +/- 20 000 för Sveriges del och +/- 10 000 för Danmarks.

Det betyder att muslimer utgör 6,05 procent av Sveriges befolkning och 4,59 av Danmarks. Det visar beräkningar som Dispatch har gjort via den namnstatistik som Danmarks Statistik och Statistiska Centralbyrån för. I Danmark registrerar man namnet på alla som med myndigheternas tillstånd befinner sig i landet, oavsett om det handlar om utländska studenter eller asylansökande vars sak ännu inte blivit behandlad.

För Sveriges del har vi emellertid bara upp-gifter på dem som är folkbokförda i landet. Enheten för befolkningsstatistik på SCB upplyser Dispatch om att de inte registrerar personer som ämnar befinna sig i landet kortare tid än ett år, t ex utländska studenter. Detsamma gäller för asylsökande som befinner sig i Sverige och väntar på att få sin sak prövad.

Det faktiska antalet muslimer är alltså med säkerhet högre, kanske betydligt högre. Men om man utgår från det officiella namn-registret var Sverige muslimska invånartal 284 000, vilket utgjorde 3,21 procent av den totala befolkningen. Från 1998 till 2011 har antalet muslimer alltså i princip fördubblats.

Det innebär att drygt 41 procent av Sveriges befolkningsökning från 1998 till 2011 består av muslimsk invandring eller naturlig tillväxt i landets muslimska befolkning.

I Danmark är den muslimska andelen av befolkningstillväxten 1998-2012 betydligt lägre, nämligen strax över 33 procent.

Danmarks muslimska befolkning var 1998 153 000 personer, vilket utgjorde 2,88 procent av den totala befolkningen ett tal som under perioden alltså vuxit till 4,59 procent.

Som redan nämnts offentliggör varken Statistiska Centralbyrån eller Danmarks Statistik några siffror för muslimer. De offentliggör däremot listor över hur många som bär ett visst förnamn.

Där kan man se att det 1 januari 2012 fanns 50 697 danska män och pojkar med tilltalsnamnet Jens och 43 258 som hette Henrik. Ali bars av 3 776 personer och 3 717 hette Mohammad. Till detta ska läggas de många andra stavningar av detta namn som existerar, till exempel Muhamad, Ahmed och Mahmoud.

I Sverige var de två mest populära namnen 2011 Lars vilket 98 435 lystrade till, följt av Anders med 81 562 bärare. De vanligaste muslimska namnen var också i Sverige Ali (9 062) och Mohamed (5 056).

Eftersom muslimer nästan alltid har muslimska tilltalsnamn, kan man genom att räkna dessa komma fram till antalet muslimska män. Och om man antar att det finns ungefär lika många muslimska kvinnor som män, kan man multiplicera talet med två och få fram den totala muslimska befolkningen.

Just på detta sätt har Dispatch räknat.

Har vi haft minsta tvivel om huruvida namnet är muslimskt eller inte, har vi tagit bort det. Till detta kommer ett antal svenskar och danskar som har konverterat till islam. Många av dessa har i samband med konverteringen bytt sina nordiska förnamn till muslimska, men det gäller inte alla.

Dessa osäkerhetsmoment är förklaringen till att Dispatch räknar med en statistisk osäkerhet på 20 000 personer i Sverige och 10 000 i Danmark.

Av förklarliga skäl omfattar Dispatchs undersökning inte de människor som illegalt vistas i Sverige eller Danmark.

Medan det för Sveriges vidkommande bara föreligger två undersökningar, nämligen för 1998 och 2011, så har Lars Hedegaard genomfört fyra i Danmark 1998, 2004, 2008 och 2012. Alla danska tal är upprättade per 1 januari dessa år, medan de svenska siffrorna gäller för 31 december 1998 och 2011.

Utvecklingen är intressant. Mellan 1998 och 2004 växte den muslimska befolkningen i Danmark med i genomsnitt 4,26 procent/år. I perioden 2004 till 2008 föll tillväxten till i genomsnitt 3,52 procent/år.

2008 vände trenden. Den årliga tillväxten var då högre än någon gång sedan 1998, nämligen 4,29 procent.

Det skedde samtidigt som den förra borgerliga regeringen hade invandringskritiska Dansk Folkeparti som parlamentariskt stöd just den regering som på grund av den strama invandringspolitiken fick stark kritik för att vara främlingsfientlig och islamofobisk.

Siffrorna visar dock att den muslimska befolkningstillväxten nästan inte alls påverkades av de borgerliga regeringar som styrde Danmark under perioden 2001-2011.

Under hela perioden 1998-2012 har den årliga tillväxten i Danmarks muslimska befolkning i genomsnitt varit 4,27 procent, medan den i Sverige, som fört en mycket generös invandringspolitik, har varit 7,85 procent.

Mycket tyder på att den muslimska tillväxten är på väg att stiga i både Danmark och Sverige. Som en av sina första åtgärder har den socialdemokratiskt ledda danska regeringen upphävt några av de begränsningar för invandringen som den förra borgerliga regeringen införde.

För Sveriges vidkommande beräknas invandringen de kommande två åren, enligt Migrationsverkets egna prognoser, bli 174 500 personer. Sannolikt kommer de allra flesta av dessa att vara muslimer.

De två största grupperna förväntas nämligen komma från Somalia och Afghanistan.

Kompletterande research: Roger Sahlström

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".