Dansk ekonomi borde få sparken

Uppsvinget är markant mindre än i andra jämförbara länder

Det är som om dansk ekonomi har fallit i sömn. Inget rör sig, den ekonomiska tillväxten har stannat av och BNP ligger på precis samma nivå första kvartalet 2012 som tredje kvartalet 2010. Dansk ekonomi har stått kvar på samma fläck i ett och ett halvt år. Vi är inte i recession för ekonomin har inte krympt, men den har heller inte vuxit.

Detta är mycket ovanligt.

Ofta följs en djup recession av ett relativt kraftigt uppsving, framdrivet av en vändning i företagsinvesteringar och privat konsumtion. Men så har det inte blivit i Danmark. Uppsvinget var först mycket svagt, därefter kom en kort uppgång och sedan stannade allting av.

Den ekonomiska kris som drabbade Danmark 2007-2008 började som en internationell finanskris och i stort sett alla världens länder påverkades samtidigt av samma internationella faktorer. För ekonomer är krisen därför ett intressant studieobjekt för att jämföra hur olika slags ekonomier reagerar på samma yttre påverkan. Denna jämförelse faller inte väl ut för Danmark.

Om man jämför Danmark med USA, där finanskrisen uppstod, så påminner dansk och amerikansk ekonomis utveckling en hel del om varandra fram till årsskiftet 2007-2008. Danmark drabbades dock betydligt värre av finanskrisen än USA. I Danmark föll BNP med 8,1 procent från andra kvartalet 2008 till andra kvartalet 2009, medan det i USA bara sjönk med 5,1 procent. I gengäld steg arbetslösheten mer i USA än i Danmark där en ökning av den offentliga sysselsättningen lade locket på arbetslösheten.

Det är emellertid i uppsvingsfasen efter krisen som de stora skillnaderna visar sig.

Amerikansk ekonomi har vuxit med 6,7 procent sedan andra kvartalet 2009 mot Danmarks 2,8 procent, och USA:s BNP är nu 1,25 procent högre än före krisen samtidigt som Danmarks är 5,5 procent lägre. Det visar en hel del om hur mycket mera dynamisk den amerikanska ekonomin är. Arbetslösheten har dessutom sjunkit i USA, medan den varit jämnt och svagt stigande i Danmark. Om ett halvår kommer arbetslösheten att vara lägre i USA än i Danmark.

Det är stora skillnader mellan USA och Danmark, och det finns nog länder som vore mer närliggande att jämföra med. Men nästan vilket land vi än jämför dansk ekonomi med, oavsett om det är genomsnittet i EU:s 27 medlemsländer, genomsnittet för de 17 euro-länderna, Sverige, Norge, Tyskland, England, Holland, Belgien eller Frankrike, så visar sig samma mönster: Dansk ekonomi har drabbats hårdare av den ekonomiska krisen, uppsvinget efter krisen har varit svagare här och dansk ekonomi är längre ifrån nivåerna före krisen än de andra länderna.

Finland hör till den lilla grupp länder som drabbades hårdare av den ekonomiska krisen. I Finland föll BNP med 10,5 procent från andra kvartalet 2008 till andra kvartalet 2009, men sedan dess har den finska ekonomin vuxit med 8,4 procent mot Danmarks 2,8. Det betyder att Finland i början av 2012 bara är 3 procent under nivån före krisen, medan dansk ekonomi är 5,5 procent under.

Svensk ekonomi drabbades nästan lika hårt som den danska. BNP föll med 7,4 procent, men efter detta har Sveriges BNP vuxit med 11,1 procent och är nu 2,9 procent högre än före krisen.

Jämförelsen mellan dansk ekonomi och USA och de europeiska länderna avslöjar att dansk ekonomis förmåga att resa sig efter en kris och skapa tillväxt, är betydligt lägre än de länder vi brukar jämföra oss med. På lite längre sikt betyder det att dansk ekonomi sackar efter och vi blir relativt fattigare, även om vi jämför oss med länder som har en lägre tillväxt än Nord-amerika och de flesta länderna i Asien och Sydamerika.

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".