Danmark drabbat av juridisk tsunami

För några dagar sedan blev den politiske veteranen Mogens Camre (bilden) dömd till böter på 8 000 danska kronor av Landsretten (hovrätten). Om judarnas situation i Europa hade han skrivit: Muslimer fortsätter där Hitler slutade, och bara den behandling som Hitler fick kommer att ändra på situationen.

(Scrolla ner för dansk version)

Som Snaphanen kan berätta bygger domen på den så kallade rasismparagrafen i den danska brottsbalken, §266b. Landsretten menade att jämförelsen mellan muslimer och nationalsocialister skapar intolerans och misstro och är hånfull och hotfull för en befolkningsgrupp.

Snaphanen skriver vidare: Bakom målet stod en kränkt, vålds- och narkotikadömd muslim, Samir Badran, som alltså inte bara fick rätt för sig själv, utan också på vägnar av sina trosfränder och deras ideologi.

Det som gör domen märklig är att flera stycken i den koran som utgör grundlag för muslimernas tankesätt, också skulle kunna dömas med exakt samma motiv som Camre dömdes för. Läs bara dessa citat (med kapitel och versnummer):

TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter. (5:51)

Kämpa mot dem av bokens folk [det vill säga judar och kristna] som inte tror på Allah till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten. (9:29)

Och Allah gav er i arv deras land och deras hus och deras ägodelar och land, där ni ännu inte har satt er fot. (33:27)

Vi skulle kunna fortsätta, för det finns cirka 109 verser i Koranen som uppmanar till våld och förtryck av dem som tycker annorlunda.

Dessa citat kan helt klart betecknas som uttalanden som skapar intolerans och misstro och och är hånfull och hotfull för en befolkningsgrupp. Så varför blir det inte rättegångar för det? Så långt Snaphanen.

 

Ja, varför blir det inte rättegångar mot de imamer som varje fredag bankar in i skallen på de troende, att Koranen är Allahs slutgiltiga budskap till mänskligheten och att man ska dö om man avviker minsta lilla tum från ett enda av buden?

Som Mogens Camre sa i Landsretten innan han dömdes: Eftersom historiens värsta judeförföljelser ägde rum under den nazistiska regimen i Tyskland, är det naturligt för den israeliske ambassadören i Berlin att göra jämförelser mellan övergrepp mot judar i Tyskland sommaren 2014 och judarnas situation 1938. Och det är naturligt att jag i en politisk debatt kommenterar det som i dag drabbar judarna i en rad europeiska länder. Och när imam Abub Bilal från Grimshøj-moskén i Århus enligt TV2-Nyheterna 22 juli 2014 helt ostraffat kan säga: Allah, döda de sionistiska judarna. Det är en lätt uppgift för dig. Räkna dem och döda varenda en av dem så måste det rymmas i en politikers yttrandefrihet att göra en jämförelse med judeförföljelserna under nazismen. Bilal är ju som bekant absolut inte en ensam svala.

Dessa betraktelser gjorde inte det ringaste intryck på Landsretten. Det danska rättsväsendet åklagarmyndigheten såväl som domstolarna koncentrerar sig nämligen på helt andra arbetsuppgifter:

 

I takt med att befolkningens förtroende för politikernas mångkulturella experiment och islamtrogna projekt avtar, har någon högt upp i systemet uppenbarligen beslutat sig för att tvinga de mest uppstudsiga kritikerna till tystnad genom att dra dem inför rätta en efter en.

På så vis kan resten av befolkningen lära sig att bemöta Abub Bilal och min otursförföljde baneman, Basil Hassan, med den respekt de inte förtjänar.

Nu väntar ett stort antal rättssaker mot de förmätna som vågat sig på att trotsa namnförbudet kring den internationellt efterlyste terroristen Basil Hassan, som efter sin flykt från Danmark har blivit en stor man i Islamiska staten.

Själv ska jag få smisk i Frederiksbergs Ret 26 februari. Andra följer efter mig. Det är svårt att skaffa sig en överblick över det antal rättsfall som åklagarmyndigheten tänker föra. Men om de ska vara konsekventa måste det bli flera dussin eftersom många människor har nämnt namnet på exempelvis Facebook.

Hittills vet vi att åtal väckts mot Berlingskes Kathrine Lilleør, som skrev en uppskattande recension av min bok Attentatet, direktör Jakob Kvist från förlaget Peoples Press, som gav ut den, ordföranden för Trykkefrihedsselskabet Katrine Winkel Holm samt Radio24Syv. Många fler väntar spänt vid sina brevinkast på att få sina åtal.

 

Den juridiska offensiven kan inte undgå att bli en megasuccé, för när man står åtalad i muhammedan-mål är domen bestämd i samma ögonblick som åtalet formulerades och uppklarningsprocenten är 100.

En fråga som strategerna på justitiedepartementet, åklagarmyndigheten och domstolarna uppenbarligen inte har funderat på är hur denna juridiska tsunami bidrar till att skapa respekt för det danska rättsväsendet.

 

 

 

For få dage siden blev den politiske veteran Mogens Camre i Landsretten idømt en bøde på 8000 kr. for om jødernes situation i Europa at have skrevet: muslimer fortsætter hvor Hitler slap, og at kun den behandling, Hitler fik, vil ændre situationen.

 

Som Snaphanen kan berette, bygger dommen på den såkaldte racismeparagraf i den danske straffelov, § 266b. Landsrettens begrundelse var, at sammenligningen mellem muslimer og nationalsocialister fostrer intolerance og mistillid og er forhånende og truende over for en befolkningsgruppe.

Snaphanen skriver videre: Sagen var anlagt af en krænket, volds- og narkodømt muslim, Samir Badran, som altså fik medhold ikke bare for sig selv, men også på vegne af sine trosfæller og deres ideologi.

Hvad der gør dommen besynderlig er, at adskillige afsnit i den koran, som danner grundlag for muslimernes tankegang, ville kunne dømmes ud fra nøjagtig det grundlag, som Camre blev dømt på. Læs bare disse citater (gengivet med kapitel og versnummer).

O, I som tror, tag ikke jøderne og de kristne til venner. (5,51)

Kæmp mod dem fra skriftens folk [dvs. jøder og kristne], som ikke tror på Allah indtil de betaler tribut og underkaster sig. (9,29)

Og Allah gav jer de vantros land, deres huse og formuer i arv, og land, som I endnu ikke har betrådt. (33,27)

Og vi kunne blive ved, for der findes ca. 109 vers i koranen med opfordringer til vold mod og undertrykkelse af anderledes tænkende.

Disse citater kan klart rubriceres som udsagn, der fostrer intolerance og mistillid og er forhånende og truende over for en befolkningsgruppe. Men hvorfor bliver der så ikke rejst en straffesag i den anledning? Så vidt Snaphanen.

 

Ja, hvorfor bliver der ikke rejst straffesager mod de imamer, der hver fredag banker ind i hovedet på de troende, at Koranen er Allahs endegyldige budskab til menneskeheden og at man skal dø, hvis man afviger en tomme fra et eneste af budene?

Som Mogens Camre sagde i Landsretten, inden han blev dømt: Når historiens mest omfattende jødeforfølgelser fandt sted under det nazistiske regime i Tyskland, er det naturligt for den israelske ambassadør i Berlin at drage sammenligninger mellem overgreb mod jøder i Tyskland i sommeren 2014 og jødernes situation i 1938. Og det er naturligt, at jeg i en politisk debat kommenterer det, som i dag overgår jøderne i en række europæiske lande. Og når imam Abub Bilal fra Grimhøj moskeen i Aarhus i flg. tv2 nyhederne 22. juli 2014 ustraffet kan udtale: (Citat) Allah, dræb de zionistiske jøder. Det er en nem opgave for dig. Tæl dem og dræb hver eneste af dem, (citat slut) så må det også være inden for en politikers ytringsfrihed at drage en sammenligning med jødeforfølgelserne under nazismen. Bilal er jo som bekendt absolut ikke en enlig svale.

Disse betragtninger gjorde ikke ringeste indtryk i Landsretten. Det danske retsvæsen anklagemyndigheden såvel som domstolene koncentrerer sig nemlig om ganske andre opgaver:

 

I takt med, at befolkningens tillid til politikernes multikulturelle eksperimenter og islamfidele projekt fordamper, har nogen højt oppe i systemet tydeligvis besluttet at bringe de mest opsætsige kritikere til tavshed ved at trække dem i retten én efter én. Så kan resten af befolkningen lære at omtale folk som imam Abub Bilal og min uheldige banemand, Basil Hassan, med den respekt de ikke fortjener.

Der forestår nu et stort antal retssager mod de formastelige, der har vovet at trodse navneforbuddet mod den internationalt eftersøgte terrorist, Basil Hassan, som efter sin flugt fra Danmark er blevet en stor mand i Islamisk Stat.

Selv skal jeg til afklapsning i Frederiksberg Ret den 26. februar. Andre følger efter. Det er svært at få overblik over det antal straffesager, som anklagemyndigheden har tænkt sig at føre. Men hvis der skal være konsekvens, må det blive adskillige snese, for masser af mennesker har nævnt navnet f.eks. på Facebook.

Foreløbigt har vi kendskab til sager mod Berlingskes Kathrine Lilleør, der skrev en rosende anmeldelse af min bog Attentatet, direktør Jakob Kvist fra forlaget Peoples Press, som udgav den, formanden for Trykkefrihedsselskabet Katrine Winkel Holm samt Radio24Syv. Masser af andre venter spændt ved brevsprækken på deres anklageskrift.

 

Den juridiske offensiv kan ikke undgå at blive en monstersucces, for når man står anklaget i muhammedaner-sager, er dommen afsagt i det øjeblik anklagen er skrevet og opklaringsprocenten er 100.

Et spørgsmål, som strategerne i justitsministeriet, hos anklagemyndigheden og domstolene tydeligvis ikke har overvejet, er, hvordan den juridiske tsunami kan bidrage til at skabe respekt for det danske retsvæsen.

 

 

 

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".