Nordkorea och Ryssland levererar robotar till Iran USA mörkar

Nordkorea levererade flera transporter av missilkomponenter till Iran under de nyligen genomförda kärnsamtalen, en överföring som tycks bryta mot Förenta Nationernas sanktioner mot båda länderna, allt enligt amerikanska underrättelsetjänstemän.

Ovanstående analys görs av den amerikanske utrikes- och säkerhetsjournalisten Bill Gertz på sajten The Washington Free Beacon 15 april. Gertz hänvisar till information från uppgiftslämnare som föredrar att vara anonyma, om att minst två leveranser av robotdelar från Nordkorea till Iran har skett sedan september förra året.

Uppgifterna blixtbelyser den kritik som riktats mot ramavtalet som förhandlats fram av den USA-ledda Västvärlden, Kina och Ryssland å ena sidan och Iran å den andra enligt kritiken misslyckas avtalet med att ta ställning till Irans robot- eller missilprogram, vilket är av central betydelse för Irans möjligheter att framställa kärnvapen. Skarp kritik mot ramavtalet har bland annat förekommit i den amerikanska kongressen.
 

Leveranserna ska inkludera varor som omfattas av the Missile Control Regime, en frivillig överenskommelse bland 34 länder som begränsar överförandet av missiler samt delar av system med en räckvidd som överskrider 186 engelska miles, det vill säga nästan 300 kilometer. Enligt en tjänsteman som Gerts varit i kontakt med har bland annat motorer med stor omkrets levererats från Nordkorea till Iran, vilka skulle kunna användas i ett framtida iranskt robotsystem med lång räckvidd.
Till yttermera visso belade FNs säkerhetsråd i juni 2010 Iran med sanktioner på grund av landets illegala anrikningsprogram för uran. Dessa sanktioner syftade till att blockera Iran från att få tillgång till teknologi relaterad till robotar med kärnvapenkapacitet. De tjänstemän som försett Gertz med uppgifter menar att leveranserna från Nordkorea till Iran tycks bryta mot nämnda sanktioner.
Vapenleveranser från Nordkorea till mullornas Iran har i själva verket ägt rum sedan början på 1980-talet, då ayatollah Khomeini var högste iranske ledare. Nordkoreanerna, som då leddes av Kim Il-sung, levererade kompletta Scud-missiler samt produktionsteknologi som Pyongyang använde för att utveckla Nodong-roboten med en räckvidd på 630 engelska miles, närmare hundra svenska mil. Även andra robotar och robottteknologi har levererats.

 

Enligt ett telegram från oktober 2009, som blivit offentligt genom Wikileaks, har de nordkoreanska leveranserna spelat en nyckelroll för Irans strävanden att modernisera sin robotteknologi: Denna teknologi skulle förse Iran med mer avancerad missilteknologi än den som för närvarande används i landets Shahab-serie av ballistiska missiler och kan ligga främja framtida iranska missiler och /rymdraketer/.
Ytterligare ett telegram från september 2009 avslöjar att Irans Safir-raketer använder styrmotorer som troligen kommer från Nordkorea och är baserade på ballistiska missiler av typ SS-N-6, härrörande från Sovjettiden, som avfyras från ubåtar.
Det är för närvarande Spanien som sedan januari i år ansvarar för FNs sanktionskommitté. Landet meddelade nyligen att det inte kommunicerat med USA sedan spanjorerna tog över ansvaret.
Till kritikerna av det ramavtal som ingicks i schweiziska Lausanne 2 april hör den förre amerikanske FN-ambassadören John Bolton. Han har påtalat att missil- och teknologiöverföringarna från Nordkorea till Iran bryter mot FN-sanktionerna mot Iran, men också mot de sanktioner avseende kärnvapen- och robotteknologi som Nordkorea utsattes för 2009 vilka förbjuder dem att exportera sådana komponenter som nu levererats till Iran. Bolton citeras på följande sätt i Bill Gertz artikel:

Och om ett brott mörkades av den amerikanska regeringen skulle det bara vara typiskt för de senaste årtiondenas mönster. Tragiskt nog skulle det också förebåda hur svårt det skulle vara att få fram ärliga rapporter till allmänheten den dagen Iran börjar bryta mot avtalen.

 


Även den före detta CIA-analytikern Fred Fleitz är mycket kritisk till hur Obama-administrationen hanterat rapporterna om den nordkoreanska teknik- och robotöverföringen till Iran och citeras:

Obamaadministrationen har uteslutit alla icke-nukleära krigförande och illegala aktiviteter från Irans sida, under de nukleära förhandlingarna med Iran. Landets ballistiska missilprogram har medvetet lyfts ur samtalen trots att dessa missiler utvecklas som kärnvapenbärare.

Inte heller, framhåller Gertz i sin informativa artikel, har Irans roll som sponsor av internationell av terrorism framförallt i Mellanöstern där Iran backar upp exempelvis Hamas i Gaza och Hezbollah i Libanon beaktats i de förhandlingar som ledde fram till ramavtalet i Lausanne 2 april.

 

Såvitt jag kunnat utröna har de nordkoreanska robot- och teknologiöverföringarna från Nordkorea till Iran två länder som brukar betecknas som skurkstater inte alls uppmärksammats i vare sig svenska eller internationella medier, med ett undantag: Israel, det land som i första hand löper risk att utsättas för iranska kärnvapenattacker.

Den israeliska tv-kanalen Arutz Sheva, som refererar till artikeln i The Washington Free Beacon, skriver om den amerikanska regeringens uppenbara ovilja att sätta sökarljuset på de nordkoreanska och iranska sanktionsbrotten med följande ord: Den amerikanske presidenten Barack Obama fick information om transporten i sina dagliga underrättelsegenomgångar, men tjänstemän sa att informationen doldes för FN av Vita huset så att FN inte skulle vidta åtgärder mot brotten mot sanktionerna.

För Barack Obama och den amerikanska administrationen har det av allt att döma varit viktigare att snabbast möjligt få fram ett avtal, och därmed framstå som mänsklighetens räddare undan ett eventuellt kärnvapenkrig, än att på allvar komma till kärnan av det iranska hotet mot omvärlden och då framförallt den judiska staten Israel.

Om det med få undantag rått största möjliga internationella tystnad om Nordkoreas leveranser till Iran av ovan skisserat slag, har Rysslands beslut nyligen att återuppta robotförsäljning till Iran rönt viss om än begränsad uppmärksamhet. Svenska YLE hade 13 april en artikel med rubriken: Ryssland börjar sälja missiler till Iran igen.

Det rör sig heller inte om vilka robotar/missiler som helst. Robotsystemet S-300 tillhör de mest avancerade i världen och kan skjuta ner såväl robotar som flygplan. Försäljningen var på gång redan 2010, men då beslöt sig den dåvarande ryske presidenten Dmitrij Medvedev för att stoppa den efter påtryckningar från bland andra USA och Israel. Avtalet, som sägs omfatta 20 miljarder US-dollar, innebär att Ryssland även förbinder sig att köpa 500 000 fat råolja från Iran. Biträdande ryske utrikesministern Sergei Rjabkov: I utbyte mot iransk råolja kommer vi att leverera vissa varor. Detta är inte förbjudet enligt de nuvarande sanktionerna.
President Vladimir Putins ursäkt för att återuppta robotförsäljningen till Iran består i att det framförhandlade ramavtalet som ska ersättas av ett permanent avtal 30 juni är att detta gör det omöjligt för Iran att utveckla kärnvapen, något som emellertid är högst tvivelaktigt. (Se min artikel om ramavtalet i Dispatch International 14 april).

Den ryska robotförsäljningen kommer att göra det extremt svårt att angripa Irans kärnenergianläggningar, vilket Israel sagt sig kunna tänka sig att göra som en sista åtgärd i syfte att förhindra iranska kärnvapenangrepp mot landet.
Ryssland hoppas att det nya avtalet med Iran ska leda till utökade handelsförbindelser mellan de båda länderna. Även Kina vill utvidga handelsförbindelserna med Iran. Såväl ryssar som kineser har hittills stött FN-sanktionerna mot Iran.

 

 

  

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".