Lars Hedegaard ställer upp i Folketinget |

Dispatch Internationals danske chefredaktör trappar nu upp kampen för bevarandet av demokratin och yttrandefriheten i Danmark. Som så kallad löshäst (en möjlighet som inte finns i svenska riksdagsvalet) ställer han upp i det Folketingsval som hålls nästa år.

Nu ska jag bara få ihop 150 namnunderskrifter och sedan bli invald, säger Hedegaard.

Här kan du läsa Lars Hedegaards program:

Danmark är danskarnas land

Politik är konsten att undvika olyckor och försäkra oss om att vi inte hamnar där vi inte vill vara. De flesta politiker menar emellertid att politik rör sig om att få kontroll över ett område där de kan förverkliga olika visioner: Multikultur, världsomspännande rättvisa, grön omställning, klimatförbättringar och liknande projekt.

Min utgångspunkt är en helt annan. Danmark är danskarnas land. Det land som våra förfäder har byggt genom tusen år. Det är hem för det danska språket och för den folkliga och frisinnade kultur som har gjort oss till dem vi är.

Danmark bygger på det kristna kulturarvet. Det är och ska vara så rymligt att där också finns plats för andra religioner och människor utan religion. Vi ska däremot inte öppna landet för totalitära ideologier som marknadsförs som religion.

Som det står i grundlagens § 67: Medborgarna har rätt att förena sig i samfund för att dyrka Gud på det sätt som överensstämmer med deras övertygelse, dock ska inget läras ut eller göras som strider mot sedligheten eller den allmänna ordningen.

Det Danmark tänker jag försvara.

 

Invandring

Integration av invandrare förutsätter att de vill låta sig integreras. Men det får muslimer inte för sina imamer. Islam tillåter inte muslimer att smälta samman med vantrogna befolkningar eller stötta stater som domineras av ogudaktiga (läs icke-islamiska) regeringar. Islams makthavare kräver tvärtemot att muslimer i vantrogna länder ska bygga parallellsamhällen, där Muhammeds grymma och oföränderliga lag, sharia, ska gälla.

Därför har vi allt fler områden i Danmark över vilka statsmakten har tappat kontrollen.

Invandringen är också på väg att bryta ner den danska välfärdsstaten. För att ha råd med tillströmningen av främlingar tvingas vi nu leva med ett permanent högt skattetryck och sociala nedskärningar.

Normalt sätts priset för invandringen till någonstans mellan 30 och 60 miljarder danska kronor netto per år. Sätter vi den till 30 miljarder har vi alltså de senaste 20 åren använt minst 600 miljarder på invandring. Samtidigt har politikerna påstått att invandringen berikar oss.

Om vi inte sätter stopp för ytterligare investeringar i Danmarks undergång, är det meningslöst att tala om förbättringar av den offentliga servicen.

Danskarna flyr från kriminaliteten och förtrycket i de muslimsk-dominerade områdena en utveckling som pågått i många år. Politikerna kan inte påstå att de inte är medvetna om konsekvenserna.

Vi måste därför stoppa all ytterligare invandring av människor som vi av erfarenhet vet att vi inte kan integrera oavsett om det handlar om så kallade flyktingar, asylsökande, studerande eller anhöriginvandrare.

Det är förståeligt att muslimer söker sig till andra länder efter att deras ideologi har förstört deras egna. Men islams problem måste muslimerna själva lösa. Det kan inte vara danskarnas ansvar att göra det.

Gränskontrollen ska därför återinföras och skärpas.

Varje utlänning, oavsett av vilken orsak han eller hon söker uppehållstillstånd i Danmark ska innan han släpps in skriva under en försäkran. Här ska det framgå att om han begår allvarlig kriminalitet eller försöker underminera vår grundlagsfästa ordning, ska han utvisas på livstid.

Detta gäller oavsett om han riskerar att sändas tillbaka till möjlig förföljelse i sitt hemland. Det är invandrarens eget ansvar om han vill utsätta sig för den risken. Om det betyder att ta farväl av släktingar som bor här, är det invandrarens eget fel att han bringat olycka över sin familj.

Främlingar som har fått asyl och därefter reser tillbaka till det land de påstår sig ha flytt ifrån, ska mista sin asylstatus.

De som bor i vårt land men deltar i utländska krig som inte har sanktionerats av regeringen och Folketinget, ska nekas återinresa.

Främlingar som har fått danskt medborgarskap ska mista det om de har fått det på lögnaktiga grunder eller om de använder medborgarskapet till att underminera Danmarks demokratiska ordning.

Moskéer och muslimska friskolor, som indoktrinerar i landet boende muslimer att vägra integrera sig, ska stängas. Imamer som predikar sharia eller uppmanar till islamiskt världsherradöme och förtryck av danskarna, ska straffas och om möjligt utvisas. Det är polisens plikt att hålla ögonen på dem.

Det ska införas förbud mot byggandet av nya moskéer som inte har mycket med religionsutövande att göra enligt vår grundlag, utan tjänar som kommandocentraler och indoktrineringscentrum för islamiskt maktövertagande.

Det ska vara förbjudet för personer i offentlig tjänst att genom sin klädedräkt agitera för ideologier eller religioner som är oförenliga med grundlagen, exempelvis genom att bära slöja. Detsamma ska gälla för nämndemän och domare.

Det ska vara tillåtet för privata verksamheter att neka sådana personer anställning.

 

Utrikespolitik

Danmark stannar i NATO, men lämnar EU.

EU utvecklar sig mer och mer till en totalitär institution som gör sitt yttersta för att underminera nationalstaterna och genom obegränsad invandring tunna ut deras ursprungsbefolkningar.

EUs mål är att bryta ner medlemsländernas nationella sammanhållning, så att varje motstånd mot Bryssels herradöme blir omöjligt.

Samtidigt pressar unionens makthavare på för att inskränka yttrandefriheten. De vill göra det straffbart att försvara den nationella självständigheten och de europeiska befolkningarnas rätt till sina egna länder.

Därför bör vi fortast möjligt lämna EU. Vi bör i stället satsa på ett mellanstatligt samarbete i Europa. Ett land som Schweiz klarar sig utmärkt utan att lyda under Bryssel.

Internationella konventioner som används för att begränsa danskt självbestämmande och underminera vår grundlagsfästa ordning, ska antingen sägas upp eller omförhandlas. Inget folk ska tvingas att begå självmord.

Danska soldater ska inte skickas ut i krig i den muslimska världen. Danmark kan inte uträtta något i områden där islams blodtörstiga ideologi råder.

Danmark ska stå sida vid sida med Israel den enda västerländskt sinnade och demokratiska staten i Mellanöstern.

U-landsbiståndet ska avskaffas, med mindre än det kan bevisas att den faktiskt skapar utveckling, det vill säga har gjort mottagarna mera oberoende. Hittills har hjälpens huvudsakliga effekt varit att främja korruption i mottagarlandet och finansiera en dansk hjälpbyråkrati.

Vi ska även i fortsättningen, i den mån vi har råd, ge katastrofhjälp till områden som drabbas av hungersnöd, epidemier och naturkatastrofer.

 

Kultur

Danmarks största kulturpolitiska problem är vänsterflygelns nästan totala dominans över medierna och kulturinstitutionerna. Vi behöver större mångfald om demokratin och den fria opinionsbildningen ska bestå.

Staten ska under inga omständigheter diktera kulturlivet eller opinionsbildningen. Men medborgarna ska inte tvingas att via skattsedeln betala för propaganda till förmån för vissa intressen.

Värst står det till i Danmarks Radio som nästan helt domineras av vänsterorienterade. Kritik har inte korrigerat denna skevhet. Därför ska DR privatiseras. Det kommer utan tvekan att finnas fortsatt efterfrågan på DRs politiska program, men de som är intresserade får själva betala för det.

 

Skolan

Grundskolan förstörs av elever som har så liten respekt för Danmark och danska lärare att de stör undervisningen. Många muslimska elever lämnar skolan som funktionella analfabeter och ska gå på bidrag resten av livet.

Målet måste vara att återskapa den goda grundskola vi hade för några få decennier sedan. Det är omöjligt med den nuvarande muslimska tillströmningen. De danska föräldrar som har råd reagerar genom att skicka sina barn till privatskolor.

Innan vi kan erbjuda alla en god grundskola ska staten ge också de sämst ställda danskarna ekonomiska möjligheter att skicka sina barn till privatskolor.

Alla försök att tvinga privatskolorna att anta elever vars föräldrar inte delar skolornas värdegrund ska avvisas.

Att fördela de ointegrerade eleverna på flera skolor är ingen lösning. Det kommer bara att sprida problemet.

Det hjälper heller inte att ge mer pengar till grundskolan. Om barn har uppfostrats med inställningen att Danmark är ett luderland och att danskarna är vantrogna som man inte ska beblanda sig med, kommer inga pengar i världen att övertyga deras föräldrar om något annat.

Konsekvensen av den segregerade skola som politikerna har tvingat på oss är att grundskolorna i de större städerna i stigande grad blir helt muslimska. Det sätter ännu mera fart på den gettoisering som oundvikligen blir resultatet när oförenliga kulturer stöter samman.

Det är bättre att erkänna verkligheten i stället för att skicka ut deklarationer om att problemet snart blir löst, om vi bara ger mer pengar och visar större tolerans.

 

Kriminalitet

Den danska polisen är bland världens bästa. Den ska stärkas så att den kan försvara laglydiga medborgare mot kriminalitet och se till att de utan att vara rädda kan röra sig på gator och torg.

Det är också polisens ansvar att skydda unga muslimska flickor och pojkar mot tvångsäktenskap och så kallat hedersvåld. Muslimer ska inte åtnjuta sämre skydd än någon annan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".